FastTrakがエラー出したら 警告メール投げたいよ

というのをシェルで書いてみた
ヽ( φωφ)ノオバカサーン

#! /bin/sh
# takao hoshiba 2004/05/25
# FastTrak you no RAID check script desu.
# Error ga okireba kanrisha ni keikoku mail wo okurimasu.
if [ ! -r "/proc/scsi/FastTrak/0" ];then
echo 'kono RAID card ha hontouni FastTrak desuka ?';
break;
fi;
cat /proc/scsi/FastTrak/0 | grep OK
if [ $? != 0 ]; then
cat /proc/scsi/FastTrak/0 | mail -s "[WARN]server-RAIDerror?" catman
fi;